Om namO bhagavathi prachanda swaroopiNyei namah |
jwAlAlankrta dhAriNI durgA hrInkAram vaktrtEjasE ||

Om hrIm hroom | bhavAni || brahmAnanda dhariNyei namah ||

Om hrIm hroom | bAlA || brahmAnda dhyAna nilayE ||
Om hrIm hroom | chAmundi|| chanchala bhAva vinAshinyei namah ||
Om hrIm hroom | mInAkshi|| mAyA mAnasa bhedini ||
Om hrIm hroom | pArvathi|| praNava shabdA swaroopAthmikE ||
Om hrIm hroom | chandikA|| shatchakra bandhAgni prakAshinyei namah ||
Om hrIm hroom | shAnthA || prakrthi tEjOtpalAtmikE ||
Om hrIm hroom | kAmAkshI|| kAmitha vara pradAyinI ||
Om hrIm hroom | kAlikE || bIjArdha mantra tEjAgni jwAlinyei namah ||
Om hrIm hroom | mAlini || manthrAgni suprakAshini ||

Om namO bhagavathI dEvI shankara prANa vallabhE |

nAnAshakthi swaroopinyei nAnA manthrAgni poorithE||
bIjashakthi bIjatatvE bIjamAlAlankrtha dhAriNI |
namastubhyam namastubhyam Adishakthi namOstutE ||


Om shAnthi | shAnthi | shAnthih ||

0 comentários:

Postar um comentário

Followers

Nosso espaço


Ammachi Ma

Danças Circulares Sagradas
CURRENT MOON
Loading...